You have no items in your shopping cart.
Filters
Search
Close

3M

View as Grid List
Sort by

lijm 3M / Scotch Display Mount 400ml permanent

Ideaal voor het lijmen van uitstal- en displaymateriaal.

Geschikt voor zowel poreuze als niet poreuze materialen.

Lijmt onder andere textiel, dik karton, hout en schuim. Geschikt voor eenzijdige aanbrenging.
Eenvoudig spuiten en monteren.
Bevat geen schadelijke drijfgassen.
Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon.

Veiligheidsinformatie.
Na het inademen frisse lucht toedienen.
Bij klachten arts raadplegen.
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen. Gevarenaanduiding;
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsvoorschrift;
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P261E Inademing van damp of spuitnevel vermijden.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.
P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.
€ 22.50

lijm 3M / Scotch Photo Mount 400ml permanent

Indruk maken is gemakkelijker dan ooit.
Ideaal voor montage van foto's, kaarten, afdrukken en tekeningen.
Uiterst sterke lijm voor professionele toepassingen met gecoat papier.

Langzaam drogende lijm voor een perfecte positionering vóór de uiteindelijke hechting.
Permanent na het drogen.
Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon. Veiligheidsinformatie.

Na het inademen frisse lucht toedienen.
Bij klachten arts raadplegen.
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
Na huidcontact: Over het algemeen is het product niet prikkelend voor de huid.
Na oogcontact: Ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen.
Na inslikken: Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen.
Gevarenaanduiding;
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsvoorschrift;
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251 Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P280E Beschermende handschoenen dragen.
P410 + P412 Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C/122F.
P501 Inhoud/verpakking verwijderen in overeenstemming met lokale/regionale/nationale en internationale wetgeving.
€ 22.50

lijm 3M / Scotch Re Mount 400ml non permanent

Voor het aanbrengen van tijdelijke verbindingen.

* Na verwijdering geen beschadiging van originele documenten.
* Houdt licht papier en textiel op elke gladde ondergrond.
* Geschikt voor eenzijdige aanbrenging.
* Eenvoudig spuiten en monteren.
* Bevat geen schadelijke drijfgassen.
* Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon.

Inhoud: 400 ml.
€ 28.95

lijm 3M / Scotch Spray Mount 400ml non permanent

Voor het monteren van films en ontwerpen.

* Kleeft onmiddellijk, maar blijft verplaatsbaar.
* Wordt niet broos met de tijd.
* Geschikt voor eenzijdige aanbrenging.
* Eenvoudig spuiten en monteren.
* Bevat geen schadelijke drijfgassen.
* Verstelbare spuitnippel zorgt voor gelijkmatig spuitpatroon.

Eenzijdig aanbrengen.
Verwijderbaar.
Laat geen lijmresten na.

Inhoud: 400 ml. / 282 gram.
€ 22.50

plakband 3M 1900 Duct Tape 50mm x 50m zilver

Linnen duct tape voor algemene toepassingen.

* Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.
* Voor het bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.
€ 8.99

plakband 3M 1900 Duct Tape 50mm x 50m zwart

Linnen duct tape voor algemene toepassingen.

* Flexibel en makkelijk te verwerken, met de hand afscheurbaar.
* Voor het bundelen en bevestigen van kabels en snoeren, afplakken, markeren, afdichten van luchtkanalen, lekkende vaten, sluiten van zware dozen, tijdelijk verstevigen en herstellen van dekzeilen, gescheurde verpakkingen, glassplinterbescherming enz.
€ 8.99
Close